MH رنگ سریع و دقیق برای نیازهای سایه رنگ مشتری فراهم می کند. این فرایند با استفاده از تیم های رنگی متخصص و تجهیزات اندازه گیری رنگ پیشرفته آغاز می شود. الزامات رنگ مشتری به Mh در نمونه های فیزیکی ارسال می شود یا برای تطبیق به صورت الکترونیکی ارسال می شوند. تولید انبوه دقیقا مطابق با رنگ نمونه با سیستم اندازه گیری رنگ Mh است.

فشار مادون قرمز پیشرفته

فشار مادون قرمز پیشرفته

بدون سیستم اندازه گیری اتوماتیک رول لوله

بدون سیستم اندازه گیری اتوماتیک رول لوله

سیستم توزیع پودر نیمه اتوماتیک

سیستم توزیع پودر نیمه اتوماتیک

سیستم تصفیه و حمل و نقل خودکار

سیستم تصفیه و حمل و نقل خودکار